Pháo Thủ Đinh Tiến Hùng

Sinh ngày 1-6-1935
Tốt nghiệp khóa 6 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
 binh chủng Pháo binh
 1958 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh
Theo học Sĩ quan Pháo Binh và Quân xa tại Ft Sill Hoa Kỳ
1961 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 7 Pháo binh Định Tường
Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 23 Pháo Binh
Du học Pháo binh Cao cấp tại Ft Sill Hoa kỳ
Thuyên chuyển về Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 23 Pháo Binh Sư Đoàn 2 Bộ Binh
Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Tiểu Khu Ńnh Thuận

Định cư tại Texas Hoa Kỳ