Đại tá Đào Trọng Tường

 

Sinh ngày 11/2/1928 tại Nam Định, Bắc Việt
Tốt nghiệp khóa 6 TVBQGVN tại Đà Lạt

 Binh Chủng Pháo Binh
6-1953 Đáo nhậm 5eme G.A.V.N. thuộc Liên đ̣an 2 Lưu Động
họat động trong vùng Nam Định, Thái B́nh và Ninh B́nh,
lần lượt với chức vụ :  Sĩ quan Tiền Sát, Sĩ Quan Tác Xạ Pháo Đội,
Trưởng Đài Trung Ương Tác Xạ Tiểu Đoàn, Pháo Đội trưởng, và Tiểu Đoàn Phó.
1956 Học lớp Dẫn Đạo Chỉ Huy do BTTM phối hợp với Phái bộ Quân sự Hoa Kỳ
tổ chức tại Thủ Đức, liên hệ đến viêc tổ chức căn bản đơn vị trong Quận Đội.
1957 Pháo đội trưỡng Pháo Đội 401 Súng cối biệt lập tại Ban Mê Thuột
 Du học Pháo binh tại Ft Sill Hoa Kỳ 
1958 thành lập Tiểu Đoàn 21 Súng Cối.
1958 Thuyên chuyển về Trường Pháo Binh giữ chức vụ Quân Huấn Trưởng.
12/58 - 2/1959 Quyền Chỉ Huy Trưởng Trường Pháo Binh
1960 Du học Hoa kỳ lớp Pháo Binh Cao cấp Hoa Kỳ
1961 Chỉ Huy Trưởng Pháo binh Sư Đoàn 5 Bộ binh, thăng cấp Thiếu tá.
1964 Du học Hoa Kỳ khóa Chỉ Huy Tham Mưu tại Ft Leavenworth
1965 Chánh Vơ Pḥng Phủ Chủ Tịch Uỷ Ban Lănh Đạo Quốc Gia, thăng cấp Trung tá.
1968 Tham Mưu Phó Biệt Bộ Phủ Tổng Thống, thăng cấp Đại tá.
1969-71 Tùy viện Quân Lực tại Đại Hàn
1972 Văn Pḥng Chính Trị Phủ Tổng Thống
1973-75 Thị Trưởng Đà Nẵng
8/1975 Định cư tại Nam California