Pháo Thủ  Đào Duy Tân 
 

  Tốt nghiệp khóa 7 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
Gia nhập binh chủng Pháo Binh
1959 thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 21 Súng Cối
1961 thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 37 Pháo Binh
1963 thuyên chuyển về Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Quân Đoàn IV
Theo học Anh Ngữ tại Trường Sinh Ngữ Quân Đội
1964 thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 212 Pháo Binh
1968 thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 62 Pháo Binh Đông Hà
1970 Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 212 Pháo Binh

1973 Thuyên chuyển về Bộ Chỉ huy Pháo Binh Sư Đoàn 21 Bộ Binh
1974 Chỉ huy trưởng Pháo Binh Tiểu khu Rạch Giá
Tù Cải tạo 9 năm
1986 Định cư tại Cali Hoa Kỳ