Niên trưởng
Đặng Nguyên Phả 

Tốt nghiệp khóa 4 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
ngành Pháo Binh
Tốt nghiệp khóa Sĩ Quan Pháo Binh Trường Pháo binh Pháp
Châlons-sur-Marne khóa 1955-56
1958-59 Tốt nghiệp Khóa Pháo Đội Trưởng Pháo binh (BOC)
Trường Pháo Binh Hoa kỳ Ft Sill Okla
1966-1968 Tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 21 Pháo Binh
Du học Pháo Binh Cao Cấp tại Ft Sill Hoa Kỳ
1968-69 Chỉ Huy Phó Pháo Binh Sư Đoàn 25 Bộ Binh
1970-71 Thành lập Tiểu Đoàn 48 Pháo Binh 155 ly tại Giới tuyến
1971-72 Thành lâp Tiểu đoàn 1 Pháo Binh Pḥng Không
1972 Học khóa Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp Đà Lạt
1973 Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 231 Pháo Binh
1973-75 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 23 Bộ Binh
1974-75 Kiêm nhiệm Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn 23 Bộ Binh
Được thả sau 10 năm tù cải tạo v́ ngă và bị trấn thương trên đầu

Định cư tại Nam California.