Pháo Thủ 
Đặng Hữu Thảo

Sinh 17-8-1933 tại Bắc Việt
Tốt nghiệp khóa
5 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Binh Chủng Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 3 Pháo Binh Sông Mao
1958 thuyên chuyển về Tiểu đoàn 21 Pháo binh Vũng Tầu
1960 Du học Hoa kỳ khóa BOC tại Ft Sill
Thuyên chuyển Tiểu đoàn 26 Pháo binh
1963 Theo học khóa Tham Mưu tại Đà Lạt
Thuyên chuyển về Pháo binh Sư đoàn 22 Bộ Binh
1965 theo học khóa Tiểu đoàn trưởng Pháo binh
1967 Du học Advanced Arty tại Ft Sill
Thuyên chuyển về Trường Pháo binh Dục Mỹ
1969 Theo học khóa Chỉ Huy Tham Mưu Cao cấp tại Đà Lạt
Thuyên chuyển về Bộ Chỉ Huy Pháo binh Sư đoàn 9 Bộ binh
1972 Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 93 Pháo binh
 4-1975 Chỉ huy phó Pháo Binh Sư đoàn 9 Bộ binh
1975 tù cải tạo 9 năm

Đinh cư tại San Jose California.