Pháo Thủ Đặng Hữu Bá
 

  

Sinh 1940 tại Thừa Thiên Huế.
Tốt nghiệp khóa 7 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
binh chủng Pháo Binh
Ra trường thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 2 Súng cối Hội An.
1960  thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 34 Pháo Binh Phú Bài, Pháo Đội Trưởng PDC.
1962 thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 30 Pháo Binh,
sát nhập vào SD25BB cải danh thành TĐD252PB,
Thăng cấp Trung Úy PDT/PDC/TD252PB.
1965 thăng cấp Đại úy
1968 du học Pháo Binh Cao Cấp Hoa Kỳ
1/1970 thăng cấp Thiếu tá, Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Tiểu Khu Biên Ḥa
1975 Định cư taị Marryland, Washington State, và Texas