Pháo Thủ  Đặng An Ḥa

 

 

 

Tốt nghiệp khóa 10 TVBQGVN tại Đà Lạt năm 1954

 binh chủng Pháo binh

1959, 60 Du học Hoa kỳ, tốt nghiệp khóa BOC, và Địa h́nh,
Thuyên chuyển Pháo Binh Sư Đ̣an 7 Bộ Binh
Quan Sát Viên Phi cơ
1967 Du học khóa Pháo Binh Cao Cấp tại Hoa Kỳ
Tiểu Đoàn Phó Tiểu đoàn 52 Pháo Binh Biên Ḥa
Tiểu đoàn Phó Tiểu đoàn 36 Pháo Binh Cần Thơ

Tiểu Đ̣an Trưởng TĐ51PB Lai Khê
Bị thương hai lần tại mặt trân An Lộc, được ân thưởng 2 chiến thương bội tinh, 

Đệ tứ đẳng Bảo Quốc Huân Chương với nhành dương liễu.

Tiểu đoàn 51 PB hai lần Tuyên dương Công trang trước Quân đội,
ân thưởng giây biểu chương Anh Dũng Bội Tinh cho đơn vị và đơn vị trưởng
Hai huy chương Hoa Kỳ, trong đó có 1 Bronze Star meritorius services 

Lục Quân đệ Nhất hạng, nhiều Anh Dũng bội tinh với các ngôi sao
Định cư tại Pittsburgh Pennsylvania.