Pháo Thủ  Chung Tiến Phúc

Sinh năm 1942 tại Khánh Ḥa
Tốt nghiệp khoá 22 Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức
Gia nhập binh chủng Pháo Binh
1966 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 39 Pháo binh Buôn Mê Thuộc
Tiểu đoàn 39 Pháo Binh cải danh thành Tiểu Đoàn 230 Pháo Binh, cơ hữu Sư Đoàn 23 Bộ Binh
Sĩ Quan Tiền Sát, Sĩ quan Quân xa, Sĩ quan Chiến Tranh Chính tri.
Sĩ quan Phụ tá Hành quân Huấn luyện.
1970 Theo học Trường T́nh Báo Cây Mai.
Đảm nhiệm Sĩ Quan An Ninh T́nh báo đơn vị.
1973 Thuyên chuyển về Pháo Binh Tiểu Khu Đắc Lắc.
  Sĩ quan Liên lạc, Pháo đội trưởng Pháo đội 926.
Tù cải tạo sau 1975
1991 Định cư tại New York Hoa kỳ