Pháo Thủ  Chu Trọng Ngư

Tốt nghiệp khoá 1 Sĩ quan Hiện dịch Đồng Đế
Gia nhập binh chủng Pháo Binh
1960 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 7 Pháo binh Tam Hiệp Biên Ḥa
1962 Thuyên chuyển về Tiểu đoàn Pháo Binh Thủy Quân Lục Chiến
1969 Tiểu đoàn 2 Pháo binh Thủy Quân Lục Chiến
1971 Thuyên chuyển về Pháo Binh Sư Đoàn TQLC
1973 Tiểu đoàn Phó Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh Thủy Quân Lục Chiển
1974 Trưởng pḥng Tâm Lư Chiến Lữ đoàn An Ninh Pḥng Vệ
1975 Tù cải tạo 7 năm
1993 Định cư tại California Hoa kỳ