Niên trưởng Cao Văn Thành

 

 

 

 

Tốt nghiệp khóa 5 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam Đà Lạt

 Chỉ Huy trưởng Pháo Binh Sư Đ̣n 18 Bộ Binh