Cố Đại tá Cao Nguyên Khoa


 Tốt nghiệp khóa 8 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam

Gia nhập Binh Chủng Pháo binh
Tiểu Đ̣an trưởng Tiểu đ̣an 2 Súng Cối, đồn trú tại Đà Nẵng

Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đ̣an 2 Bộ Binh
Chỉ Huy Phó Pháo Binh Quân Đ̣an 1