Pháo Thủ  Bùi Văn Cúc

Tốt nghiệp khóa 5  Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Sĩ Quan Thủ Quỹ Trung Đoàn 2 Sư Đoàn 1 Bộ Binh
Du học khóa Vận tải Cơ giới tại Hoa Kỳ
 Chuyển qua binh Chủng Pháo Binh
Sĩ Quan Quân xa Tiểu Đoàn 26 Pháo Binh
Căn bản Pháo Binh tại Trường Pháo Binh
1961 Huấn Luyện Viên Trường Pháo Binh
Trưởng Ban Địa H́nh, Liên Đoàn Khóa Sinh
1967 Theo học khóa Pháo Binh Cao Cấp tại Hoa Kỳ
Trưởng Pḥng Tiếp Vận BCH/PB/QLVNCH
Trưởng Pḥng Chiến Tranh Chính Trị BCH/PB/QLVNCH
Tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 47 Pháo Binh tân lập tại QD IV
Kiêm nhiệm CHT/PB/Biệt Khu 44
1973 Theo học khóa Chỉ Huy Tham Mưu Long B́nh
Đặc trách Pḥng Không diện địa, cạnh BTL/PK/KQ
1975 Tù cải tạo tại Yên Bái, Nghệ Tĩnh
1981 Vượt biên qua định cư tại Toronto Canada