Pháo Thủ  Bùi Tôn Viễn

Tốt nghiệp khóa 8 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
binh chủng Pháo Binh
Sĩ quan Quân xa Tiểu Đoàn 27 Pháo Binh Biên Ḥa
Tiểu Đoàn 9 Súng Cối Qui Nhơn
 Thuyên chuyển về BCH/PB/QLVNCH G̣ Vấp Sài G̣n
Thụ huấn Anh Ngữ tại Trường Defense Languish Institute tại Texas Hoa Kỳ
Thủ khoa Lớp Khí Tượng tại Ft Sill Hoa Kỳ
Pháo Đội Trưởng Pháo Đội Diễn Tập Trường Pháo Binh
Chánh Văn Pḥng Tham Mưu Phó Nhân Viên tại BTTM
12/1971 Tháp tùng Th.Tg.TMP/Nhân Viên tham dự Hội Nghị SEATO Tại Úc Đại Lợi
 Tháp tùng Th.Tg.TMP/Nhân Viên trong thời gian Cố Vân và Cải Tiến QD Cao Mên
8/1972 Tháp tùng Th.Tg.TMP/Nhân Viên tham dự Hội Nghị SEATO tại London England
5/1975 tù cải tạo 
1980 Vượt biên định cư tại Hoa Kỳ