Niên Trưởng  Bùi Hữu Khiêm

1953 ; Khóa 3 SQTB Thủ Đức / PB
1954-56 Pháo Binh Vị trí 152 : Th/u ,Tr/U
qua các chức vụ : TSV,  Tr. đội trưởng bán lưu động, SQ tác xạ PBVT,  CHP.
1956-58 Pháo Đội Phó, Pháo Đội Trưởng / PD106ly 101 kiêm CHT/PBQK5
1958 Tiểu Đoàn Phó TDSC 106ly Trắc nghiệm/ SD7Trắc nghiệm
1958.59 Khóa Pháo Đội Trưởng AFABOC 2-59- _Ft Sill.
1959- 61 Trường Pháo Binh : TrU  -  Đ/uy Trưởng Ban Chiến thuật
1960-63 Khóa 1 TM Tâm lư chiến Cao cấp và Huấn Luyện Viên tai TTHL/CTTL
1963 BCH/PB/QLVNCH : Pḥng Kế Hoạch
1963 Khóa Pháo Binh Cao Cấp AOCC 2-63 - Ft Sill.
1963 Trường Pháo Binh - Phụ Tá Quân  Huấn
1963-64 Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 37 Pháo Binh
1964-67 Trường Pháo Binh : Đ/úy - Th/tá : Tr Ban Tác Xạ
1968 Khoá 3  Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp tại Dalat.
1968-69 Trung tá Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 23 Bộ Binh.
1969-73 Trung tá - Đại tá Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn 23 Bộ Binh
1973-74 Phủ Tổng Thống / VP Phụ tá Đặc Biệt.
10/1974 - 30/4/1975 Tham Mưu Trưởng /SD25BB.

Định cư tại Delaware Hoa Kỳ